Cere ofertă

  FAQ

  Working with over 900 companies in 160 countries, we can find the right car in the right place, at the right price. Working with over 900 companies in 160 countries, we can find the right car in the right place, at the right price.
  Working with over 900 companies in 160 countries, we can find the right car in the right place, at the right price. Working with over 900 companies in 160 countries, we can find the right car in the right place, at the right price.
  Working with over 900 companies in 160 countries, we can find the right car in the right place, at the right price. Working with over 900 companies in 160 countries, we can find the right car in the right place, at the right price.
  REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI PE FACEBOOK GIVEAWAY
  „5 x Mystery Box”
  ORGANIZAT ȊN PERIOADA 01.04.2024– 14.04.2024

  SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
  1. Organizatorul Concursului „5 x Mystery Box” (denumit în continuare „Concurs”) este IRUM SA, denumit în continuare Organizator, cu sediul social în localitatea Reghin, județul Mureș, strada Axente Sever, nr. 6, CUI RO 1235170, nr. de ordine în registrul comerțului J26/18/28.01.1991 (denumit în continuare IRUM), desfășurând activități legate de implementarea Concursului, contactarea câștigătorilor și înmânarea premiilor.

  2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare („Regulament”), care este obligatoriu pentru toți participanții. În ceea ce priveste operatiunile de colectare și/sau prelucrare de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de către Organizator.

  3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Concursului, având obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea inițială. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înaintea intrării în vigoare.

  SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL
  1. Concursul este organizat în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația română aplicabilă.

  SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CONCURSULUI
  1. Concursul este organizat şi se desfăşoară online, exclusiv pe pagina de Facebook a Companiei IRUM SA ( https://www.facebook.com/irum.reghin ).

  2. Concursul va începe pe data de 01.04.2024, ora 08:00, și se va desfășura până pe data de 14.04.2024, ora 23:59, denumită în continuare “Perioada desfășurării Concursului” sau “Perioada Concursului”. Orice participant care nu se încadrează în acest interval de timp nu va fi luat în considerare.

  SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
  1. Concursul este deschis participării tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/reşedinţa în România, cu vârsta de minim 18 ani (împliniţi până la data începerii Concursului), care respectă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare „Participanţii”).

  2. Nu pot participa la acest concurs angajati ai grupului de firme MAVI-IRUM.

  3. Participarea la acest concurs implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

  SECŢIUNEA 5. REGULAMENTUL CONCURSULUI
  1. Regulamentul este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a concursului, în oricare dintre următoarele modalități:
  a. Online, pe link-ul publicat de Organizator în ziua începerii concursului, pe website-ul companiei www.irum.ro.
  b. În urma unei solicitări scrise, trimisă Organizatorului pe paginile desfășurării concursului, menționate la Secțiunea 2 de mai sus.

  2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat, în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate şi completate în conformitate cu prevederile Regulamentului.

  3. Organizatorul nu își va asuma nici o responsabilitate cu privire la cunoașterea ori necunoaşterea Regulamentului și a modificărilor acestuia de către Participanți, cât timp acestea au fost puse la dispoziția Participanților.

  4. Niciun Participant nu va putea solicita continuarea Concursului și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Concursului.

  SECŢIUNEA 6. MECANISMUL CONCURSULUI
  1. Participanții trebuie să urmeze pașii menționați în continuare:
  a) Like la postarea oficială a concursului, postată pe pagina de Facebook IRUM (https://www.facebook.com/irum.reghin).
  c) Tag la două persoane, în secțiunea de comentarii a postării oficiale a concursului, postată pe pagina de Facebook IRUM (https://www.facebook.com/irum.reghin), cu perminiunea de a lăsa mai mult de un comentariu, condiția fiind ca persoanele menționate să fie diferite, altele decât cele menționate în comentariile anterioare.
  d) Follow la pagina de Facebook IRUM: https://www.facebook.com/irum.reghin).

  2. Dacă participantul care a fost extras câștigător se dovedește că nu a respectat întocmai prevederile prezentului Regulament, acesta va fi invalidat şi participantul va fi înştiințat în consecință.

  3. Fără a afecta prevederile prezentului Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a verifica situația respectivă, iar în cazul în care sunt constatate neregularități, respectiva înregistrare va fi invalidată și se va efectua o extragere nouă, până la momentul desemnării unui câștigător valid.

  4. Câștigătorii vor fi aleși prin extragere aleatorie și anunțați pe data de 15.04.2024, prin postare pe pagina de Facebook a organizatorului (https://www.facebook.com/irum.reghin) sau individual, prin mesaj privat.

  SECŢIUNEA 7. PREMIILE
  1. Ȋn cadrul acestui Concurs sunt acordate 5 (cinci) premii, fiecare premiu conține 10 produse personalizate IRUM, printre care se pot regăsi următoarele:

  1. cană IRUM
  2. agendă IRUM
  3. calendar IRUM
  4. tricou IRUM
  5. umbrelă pliabilă IRUM
  6. sacoșă IRUM
  7. desfăcător IRUM
  8. pix IRUM
  9. odorizant IRUM
  10. șapcă IRUM

  2. Participanţilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepția participanțiilor care doresc livrarea produselor castigate în afara teritoriului României.

  3. Câștigătorii nu au posibilitatea și nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiilor si nici acordarea contravalorii în bani a premiilor. Câștigătorii sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite și nu pot ceda drepturile asupra premiilor câștigate unor alte persoane.

  4. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte bunuri sau servicii şi nici cu valoarea lor în bani. În cazul refuzului vreunui potențial Câștigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui Câștigător însemnând că respectivul Câștigător nu dorește să intre în posesia premiului și că declară în scris acest lucru), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. În cazul în care după finalizarea Concursului rămân premii neacordate, Organizatorul își rezervă dreptul de a relua extragerea.

  5. Refuzul de a primi premiul trebuie să fie expres exprimat în scris, în termen de maxim 24 de ore de la data la care Organizatorul l-a înștiințat pe Câştigător de câștigarea premiului. Dacă potențialul Câștigător nu își manifestă nici o opțiune în acest termen, premiul se atribuie după reluarea extragerii.

  6. În cazul în care Câștigătorul premiului este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, aceasta este îndreptățită să intre în posesia premiului numai prin intermediul curatorului legal, incluzând semnarea de către curator a unei declarații, dacă este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură, legate de premiu și de participarea persoanei respective la Concurs.

  7. Premiul castigat se supune impozitarii conform prevederilor legale in vigoare, potrivit Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, cap.VIII – Venituri din premii si din jocuri de noroc.

  8. Un Participant are dreptul să câștige un singur Premiu, numit și pachet Mystery Box, în cazul în care din motive tehnice este extrasă o persoană de mai mult de o data, extragerea câștigătorului pentru respectivul premiu se reia.